Política de Privadesa

La present Política de Privadesa («Política de Privadesa») descriu com SERVEIS COMPLEMENTARIS VALLCARCA, S.L.P (d’ara endavant, «Espai Salut Sant Gervasi »), en el nostre compromís amb la privadesa i la seguretat de la informació de les dades, sent recollits exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractades de manera incompatible i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016 (d’ara endavant , RGPD).

La política de privadesa serà actualitzada periòdicament per tal d’aclarir o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privadesa dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència espanyola de protecció de dades i altres autoritats de control que puguin produir-se que s’hagin d’aplicar i serà accessible en tot moment per consultar-lo al lloc web.

Identificació del responsable del tractament

Espai Salut Sant Gervasi és l’entitat responsable del tractament de les vostres dades. Les dades de contacte d’Espai Salut Sant Gervasi són les següents:

B67338137

C/Sant Marc, 7, P01-1, (08023) Barcelona

932594445

protecciodades@scvallcarca.cat

Mitjans a través dels quals tractem les vostres dades

Tractem les vostres dades personals en els següents supòsits:(i) Visites a la nostra pàgina web;

(ii) Petició d’hora als professionals sanitaris a través dels formularis destinats a aquests efectes;

(iii) Interacció, connexió o enllaços amb la nostra pàgina web a través d’eines de xarxes socials, blocs i altres webs;

(iv) Ús d’alguns dels nostres serveis de comunicació electrònica, tramesa d’un correu electrònic, consulta o suggeriment a través dels nostres formularis de contacte;

(v) Enviament per correu electrònic de currículum vitae per formar part del nostre equip.

Amb quines finalitats tractem les vostres dades

Des d’Espai Salut Sant Gervasi tractem les vostres dades personals respectant els principis recollits a la normativa aplicable, i en particular, el RGPD. Les dades personals no es faran servir amb finalitats diferents de les exposades a continuació.

Dades de persones usuàries de la web

No analitzem el comportament de les persones usuàries de la web de cap manera.

Dades de pacients per a la petició d hora als professionals sanitaris

Tractem les dades de les persones usuàries d’Espai Salut Sant Gervasi a través del web per sol·licitar-les a través dels formularis habilitats a aquests efectes en base a la relació assistencial establerta entre ambdues parts.

Dades de CV

De la mateixa manera, podem tractar dades de currículum vitae en cas que les persones interessades ens ho facin arribar a través de correu electrònic. En aquests casos, les dades seran tractades amb lúnica finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o futurs.

Dades recollides a través dels formularis de contacte

També podrem tractar dades personals si les persones interessades ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte habilitats a aquest efecte al nostre lloc web, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud. En cap cas no incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part de la persona titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció d’aquests Espai Salut Sant Gervasi no podrà identificar la persona correctament i, en conseqüència, es procedirà a suprimir el registre de la consulta.

Dades de correus electrònics rebudes

També tractarem dades personals si les persones interessades remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les adreces facilitades al lloc web a aquests efectes. En aquest cas, les dades personals seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud. En cap cas no incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part de la persona titular de les dades.

Dades recollides a través dels nostres perfils a les xarxes socials

Podrem tractar les dades de les persones usuàries de xarxes socials que interactuen amb la pàgina del perfil d´Espai Salut Sant Gervasi a les diferents xarxes socials.

A qui comuniquem les vostres dades

Espai Salut Sant Gervasi garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització de la persona titular dels mateixos. Tot i això, en virtut de les diferents necessitats d’Espai Salut Sant Gervasi, podrem comunicar les vostres dades als següents destinataris.

Proveïdors de serveis

Espai Salut Sant Gervasi pot tenir contractats diferents serveis amb proveïdors que accedeixen a dades de caràcter personal. Tots els proveïdors tenen subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant-ne el tractament a les finalitats del servei, i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administració pública i autoritats

Podrem revelar les vostres dades i qualsevol altra informació que estigui al nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes als serveis prestats a través del nostre lloc web.

Exercici de drets

Si voleu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat ia la limitació del tractament recollits al Reglament General de Protecció de Dades, us podeu adreçar per correu postal identificant-vos com a usuari del nostre lloc web -acompanyant fotocòpia del seu NIF o document equivalent, i la descripció del dret que voleu exercitar: Serveis Complementaris Vallcarca, S.L.P, C/Sant Marc, 7, P01-1, (08023) Barcelona; o bé per correu electrònic, en les mateixes condicions, a contactar@espaisalutsantgervasi.com

Delegada de protecció de dades En cas de dubte, podeu contactar amb la nostra delegada de protecció de dades, Sra. Carme Martínez, mitjançant el correu electrònic contactar@espaisalutsantgervasi.com Tutela de drets davant de l’Autoritat de Control: En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, la persona usuària pot adreçar-se a lautoritat de control nacional corresponent, lAgència espanyola de protecció de dades, www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/ o defensa dels seus drets. Conservació de les dades: Les dades referides a les persones usuàries de la web es conservaran pel temps necessari per atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollides ia les obligacions legals derivades de la web i, en qualsevol cas, acabada la relació de negoci, per un màxim de 5 anys. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003 General Tributària. Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través dels formularis web, les rebudes per correu electrònic o chatbot, així com les dades de currículum vitae es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollides.

Responsabilitats de la persona usuària

La persona usuària garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest el lloc web www.espaisalutsantgervasi.com i el seu contingut, garantint que les dades que facilita a cadascun dels formularis on Espai Salut Sant Gervasi sol·licita les seves dades personals són veraces, reconeixent-se responsabilitat d’informar Espai Salut Sant Gervasi de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de seguretat

Espai Salut Sant Gervasi ha implantat les mesures de seguretat necessàries per garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per la persona usuària, salvaguardant-ne la intimitat, privadesa, confidencialitat i integritat, complint els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, la pèrdua, l’accés no autoritzat o el tractament de les vostres dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control d’Espai Salut Sant Gervasi.

Normativa relacionada

Si vols obtenir més informació sobre la normativa que t’assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat aquesta política i són rellevants per a tu:

Reglament General de Protecció de Dades UE 216/679

Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personals.

Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic