Avís legal

Titularitat del lloc web

www.espaisalutsantgervasi.com és un espai web, el nom de domini qual es troba registrat i es propietat de SERVEIS COMPLEMENTARIS VALLCARCA, S.L.P (en endavant Serveis Complementaris Vallcarca) amb domicili a C/Sant Marc, 7, P01-1, (08023) Barcelona. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona tom 46797, foli 51, full 531199, inscripció 1, i amb NIF B67338137.

La finalitat de www.espaisalutsantgervasi.com és informar sobre la activitat de Serveis Complementaris Vallcarca, que es correspon amb centro mèdic.

L’accés a l’espai web www.espaisalutsantgervasi.com és gratuït. L’ús del web suposa l’acceptació del present avís legal.

Obligacions de la persona usuària

En accedir al lloc web, la persona usuària es compromet a utilitzar la informació i continguts del lloc web de conformitat amb el present avís legal, amb la legislació vigent i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i en particular a:

a) Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb Serveis Complementaris Vallcarca.

b) Proporcionar dades verdaderes i exactes durant la seva relació contractual amb Serveis Complementaris Vallcarca.

c) Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, respectant el present avís legal i, si s’escau, les condicions d’ús i contractació establertes, així com a no permetre l’ús per tercers no autoritzats de las eines i serveis prestats.

d) Col·laborar i posar en coneixement de Serveis Complementaris Vallcarca aquelles informacions, en especial de tipus tècnic, a les que tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que puguin afectar o perjudicar de forma alguna a la integritat del lloc web, el servei prestat per Serveis Complementaris Vallcarca, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers; així com a les estipulacions del present avís legal, o si s’escau, les condicions d’ús o contractació.

Responsabilitat

Serveis Complementaris Vallcarca no podrà ser considerat responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivessin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a www.espaisalutsantgervasi.com, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’internet. Així mateix, Serveis Complementaris Vallcarca tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats de actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a Serveis Complementaris Vallcarca en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Contingut web i enllaços a tercers

La informació continguda en l’espai web pot estar desactualitzada; en aquest cas Serveis Complementaris Vallcarca no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

Serveis Complementaris Vallcarca es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat a l’espai web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís, i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

www.espaisalutsantgervasi.com pot contenir enllaços i/o vincles (links) a tercers espais web externs, el contingut dels quals no es atribuïble ni exigible a Serveis Complementaris Vallcarca, essent responsable cada titular dels espais web vinculats.

L’establiment de qualsevol hipervincle des d’un espai web al espai web s’haurà de realitzar sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts a Serveis Complementaris Vallcarca sense prèvia autorització.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts (incloent, però no de forma exclusiva, textos, logotips, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i software) del lloc web es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. L’explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a Serveis Complementaris Vallcarca o als seus llicenciadors, quedant totalment prohibida la reproducció i/o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l’usuari i/o tercers de no existir autorització expressa per part de Serveis Complementaris Vallcarca facultant o permetent la difusió dels mateixos.

En cap cas l’accés al lloc web implica permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que Serveis Complementaris Vallcarca autoritzi de forma expressa el contrari.

Sense perjudici de tot l’anterior, si la persona usuària o un tercer estima que algun contingut del lloc web pogués vulnerar drets de tercers, preguem així ho posin en el nostre coneixement el més aviat possible.

Comentaris i suggeriments

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través la nostra adreça electrònica de contacte contactar@espaisalutsg.com

Modificació de l’avís legal

El contingut en el present avís legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l’activitat de Serveis Complementaris Vallcarca.

Legislació i jurisdicció aplicables

El contingut en el present avís legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, galetes o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-ho i acceptar-ho expressament i per escrit en el moment en que sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base al que preveu la normativa d’aplicació.